.

 
บริษัทผู้ผลิต
ดัชนีรายการเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่บริษัทจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์
หัวข้อทางวิชาการ / สัมมนาที่บริษัทเผยแพร่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / คำขวัญบริษัทฯ
ประวัติและการดำเนินการ
ชื่อเสียงและการได้รับความเชื่อถือยอมรับ
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ตลาดและองค์กรฝ่ายขายของบริษัทฯ
ข่าวสารบริษัทฯ/ข้อมูล
ศูนย์การฝึกอบรม และ สัมมนา
การบริการของบริษัทฯ
สมัครเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ
1
โปรโมชั่นใหม่
1
Newsletter
1
กิจกรรมบริษัทฯ
1
แผนที่บริษัทฯ
ติดต่อเรา
Line
 
 
ผู้เข้าชม : 397936
 
 
 
 


 
 

 

เวปผู้เกี่ยวข้อง

http://www.staftech.co.th

http://www.stta.or.th

http://www.thaichamber.org/

 https://www.trustmarkthai.com/callbackData/popup.php?data=df86b4436-18-4-8535f184d3631cf74334bbf45b7c3598c1c


 


 

 

 

 

|

Untitled Document
     
 
  ด้านการเงิน 
    การบริหารด้านการเงิน บริษัทฯ ถือเป็นหัวใจสำคัญ แผนการเงินจะถูกกำหนดไว้ในระยะเวลา 3 ปี 5 ปี และตรวจสอบปีต่อปี ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ และเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลานานร่วม 40 ปี สิ่งที่บริษัทฯ ภาคภูมิใจ คือ ไม่เคยผิดนัดชำระแก่เจ้าหนี้ทั้งในประเทศ ได้แก่ ธนาคาร สถาบันการเงิน และต่างประเทศ ได้แก่ บริษัทผู้ขายสินค้าให้กับบริษัทฯ 
     
  ด้านการตลาด 
    บริษัทฯ ตั้งมั่นและจริงใจ ในนโยบายให้บริการที่ดี ทั้ง “ก่อนการขาย” (Before Sales) ซึ่งส่วนใหญ่คือหน้าที่ของฝ่ายขาย และ “หลังการขาย” (After Sales) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของแผนกช่างบริการ และยึดมั่นในหลักการ “รับและให้” (Take and Give) โดยจัดสรรงบประมาณบางส่วนตอบแทน อุดหนุนท่านผู้มีอุปการคุณ โดยเฉพาะในส่วนของ องค์กร สมาคม กลุ่มบุคคล เพราะฐานะของบริษัทมีขีดจำกัด ไม่สามารถตอบแทนทุก ๆ คน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อว่าในส่วนชื่อเสียงและการยอมรับ ในความเห็นของท่านผู้มีอุปการคุณต่อบริษัทฯ คงอยู่ในเกณฑ์ดี 
     
  ด้านสังคมและประเทศชาติ
   

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบริษัทฯมีหน้าที่หลักในการทำประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัทฯ  แต่ขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ  ดังนั้นตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ผ่านมาได้ดำเนินการทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติดังนี้

1. การเลือกสรรสินค้าที่มาจำหน่าย 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจำหน่ายสินค้าที่ไม่ใช่เป็นสินค้าที่เพียงแต่มุ่งหวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว  โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาเลือกสรรสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้น  จะต้องนำมาเอื้ออำนวยประโยชน์ในทางอ้อมกลับคืนสู่สังคมและประเทศชาติด้วย    กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  ปัจจุบันสามารถช่วยพัฒนา
วงการวิทยาศาสตร์/การแพทย์/อุตสาหกรรม  บางกลุ่มลดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศและช่วยสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญช่วยให้บุคลากรด้านกลุ่มนักวิทยาศาสตร์  กลุ่มคณะแพทย์พยาบาล  และกลุ่มนักวิเคราะห์ในโรงงานอุตสาหกรรม  ให้มีสุขภาพกายและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นด้วย

2. จัดสรรวงเงินในแต่ละปีเพื่อช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ 

 1. มอบทุนการศึกษา รายเดือนให้เด็กกำพร้าของสถานสงเคราะห์เด็กหญิง จ. สระบุรี จำนวน 1 คน และมอบทุนการศึกษาให้สถานสงเคราะห์เยาวชน  มูลนิธิมหาราช  จำนวน 1 คน  มานานกว่า 30 ปี (ปัจจุบันบริษัทฯหยุดการมอบทุน เนื่องจากทางมูลนิธิได้ยกเลิกการมอบทุนการศึกษาเป็นรายบุคคล เปลี่ยนเป็นการมอบทุนเข้าส่วนกลางแทน จึงหยุดการมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา )
 2. ร่วมทำนุบำรุงจรรโลงพระพุทธศาสนา  โดยร่วมทำบุญ  ณ วัดช่องลม  ซึ่งเป็นวัดของชุมชนตั้งอยู่ใกล้ๆ บริษัทฯ   โดยทำบุญเลี้ยงอาหารเพลพระเป็นประจำทุกปี  รวมทั้งร่วมสร้างโบสถ์  สร้างกุฏิพระสงฆ์  ในช่วงเวลาทำบุญบริษัทฯ กลางปี
 3. ห้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา โดยที่ผ่านมามากกว่า 10 ปี บริษัทฯ เป็นหน่วยงานที่หลายสถาบันส่งนิสิต / นักศึกษา เข้ามาฝึกงาน เช่น
  3.1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมฝึกงานกับแผนกคอมพิวเตอร์ฯ
  3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมฝึกงานกับแผนกคอมพิวเตอร์ฯ
  3.3 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฝึกงานกับแผนกบัญชีและการเงิน
  3.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์ ร่วมฝึกงานกับแผนกบัญชีและการเงิน
  3.5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมฝึกงานกับแผนกขายเครื่องมือโรงพยาบาล
  3.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมฝึกงานกับแผนกช่างบริการ
  3.7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมฝึกงานกับแผนกช่างบริการ
  3.8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ) ร่วมฝึกงานกับแผนกจัดซื้อ / แผนกสต็อกฯ
 4. ร่วมทำบุญบริจาค  เงิน , สิ่งของ เพื่อช่วยเหลือสถานเลี้ยงเด็กยากจนบ้านครูนวลน้อย  เป็นประจำทุกปี  ในช่วงเวลาทำบุญบริษัทฯ กลางปี (ปัจจุบันบ้านครูนวลน้อย ได้ปิดตัวลงแล้ว บริษัทฯ จึงหยุดการบริจาคต่อ)
 5. ร่วมทำบุญบริจาค  เงิน , สิ่งของ เพื่อช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็ก(เด็กชาย/เด็กหญิง/เด็กอ่อน)พิการ   ทางสมองและปัญญา,  มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชนบ้านมหาเมฆ,   สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค    ในบางโอกาส  ช่วงเวลาทำบุญบริษัทฯ กลางปี

               
                โดย บริษัทฯ  มีความมุ่งมั่นจะดำเนินกิจกรรมในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติให้ยั่งยืนตลอดไป  และถ้าเป็นไปได้  บริษัทฯ จะพยายามดำเนินธุรกิจให้มั่นคงและเติบโตเพื่อที่จะมีกำลังมาจัดสรรวงเงินเพิ่มขึ้น

 

     
     
           
บริษัท ซายน์เทค จำกัด 321/43 ถ.นางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120
โทร. 02-285-4101 แฟกซ์ 02-285-4856, 02-285-4178 เบอร์โทรฟรี 1800 285 285
Copyright 2005 - 2022 Science Tech Co., Ltd.All right Reserved